Rechtsgebieden

 • Civiel recht / Overeenkomstenrecht


 • Het civiel recht is vooral van belang voor de gevolgen van het sluiten van een overeenkomst, zoals koop of huur. In de praktijk zijn de meeste problemen te herleiden tot het feit dat een van de partijen de verbintenis uit de overeenkomst niet of niet geheel nakomt. Wij spreken dan van toerekenbare tekortkoming. Indien geen regeling voor het geschil kan worden getroffen en de belangen rechtvaardigen dit, zal –in overleg met de cliënt– een procedure bij de rechtbank volgen.


 • Personen en familierecht


 • Het personen- en familierecht is constant in beweging en vereist naast gedegen kennis ervaring om in geschillen een bevredigend resultaat te bereiken, met als leidraad de Gedragscode voor advocaten die wij onderschrijven. Het kantoor adviseert en procedeert veelvuldig op het gebied van:
  • echtscheiding en scheidingsbemiddeling
  • zorgregelingen
  • alimentatie
  • boedelverdeling
  • kinderrecht (ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing)
  • naamswijziging
  • curatele, bewindvoering, mentorschap


 • Burenrecht


 • Het burenrecht regelt de rechten en verplichtingen van eigenaren van naburige erven. Zo moeten bomen en heesters op een bepaalde afstand van de erfscheiding staan, mogen buren elkaar niet hinderen, zijn er regelingen voor scheidsmuren, uitzicht op erven, afwatering van gebouwen enz..
  Wij hebben een ruime ervaring in het adviseren en procederen over allerlei vormen van burenrecht.


 • Arbeidsrecht


 • Arbeidsrecht heeft twee invalshoeken, die van werkgevers en werknemers. Waar de belangen eerst parallel lopen slaan deze om in tegenstrijdige belangen die tot onoverbrugbare conflicten aanleiding kunnen geven eindigend in ontslag.
  Voor werkgevers is het van groot belang dat de factor arbeid - in de ruimste zin des woords - binnen de onderneming goed geregeld is, te beginnen bij een goed arbeidscontract. Daarnaast is bij dreigend ontslag voor werkgevers en werknemers een professionele begeleiding een absoluut vereiste. Is ontslag op staande voet gerechtvaardigd? Ontslag met wederzijds goedvinden of toch een procedure bij het UWV of kantonrechter? Hoe hoog moet de beëindigingsvergoeding zijn? Het kantoor heeft op al deze onderwerpen jarenlange juridische ervaring.


 • Huurrecht


 • Het huurrecht omvat diverse componenten niet alleen vanuit de optiek van verhuurder of huurder, maar ook bezien vanuit de invalshoeken bedrijfs- en woonruimte.
  Een goed advies begint bij de huurovereenkomst. Afspraken moeten immers helder en compleet zijn. Daarnaast speelt de wet een (zeer) grote rol, voornamelijk bij dreigende beëindiging van de huur van zowel bedrijfsruimte als woonruimte.
  De wet biedt huurders van "middenstand" panden vergaande huurbescherming als een verhuurder van de huur af wil. Andersoortige bedrijfsruimten (bijv. pakhuizen) zijn weer aan andere regels gebonden, waarbij de ontruimingsbescherming en opzegtermijn een rol spelen. Ook kan (tussentijdse) vaststelling of aanpassing van de huurprijs worden gevraagd.
  Kortom, een scala aan onderwerpen waar u als (ver)huurder/ondernemer tegenaan kunt lopen en waarvoor een gedegen juridische begeleiding gewenst is.
  De (ver)huur van woonruimte is weer aan andere regels gebonden. Laat u zich voorlichten.


 • Strafrecht


 • Iedere verdachte van een strafbaar feit heeft recht op een goede verdediging. Dat is werk voor advocaten. Zij zijn bij uitstek de aangewezen beroepsgroep om in een strafproces uitsluitend de belangen van verdachten te behartigen. Mr. Cambier heeft cliënten in honderden zaken, waaronder spraakmakende zaken met veel publiciteit, met succes bijgestaan. Een goede verdediging loont.


 • Bouw- en Vastgoedrecht


 • Bij de bouw en verkoop (al dan niet via bemiddeling) van onroerende zaken kan - onbedoeld - veel mis gaan. Als (bouw)ondernemer kunt u aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen bij de bouw van woningen en/of bedrijfspanden. Als professionele verkoper kunt u hetzelfde overkomen als er in het verkooptraject tekortkomingen optreden waarvan de koper vindt dat u juridisch aansprakelijk bent.
  Ook het (ver)kopen van uw woning kan veel ellende met zich meebrengen. Als verkoper kunt u bijvoorbeeld geconfronteerd worden met een koper die niet meer wil afnemen. Als koper loopt u mogelijk tegen gebreken van de woning aan waarvoor u de verkoper aansprakelijk acht.
  Bij dit alles kunnen de (financiële) belangen oplopen. Juridische bijstand is dan onontbeerlijk. Wij beschikken over de nodige deskundigheid u daarin te begeleiden.